Všeobecné obchodní podmínky
I.
Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
Anna Ružičková
IČ: 10668365
DIČ: CZ9359083195
se sídlem: Třináctky 127/11, Miroslav, 671 72
e-mail: info@spanekmiminek.com
telefon: +420 607 098 566
web: http://www.spanekmiminek.com
(dále jen „poskytovatel“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele
a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o poskytování konzultačních služeb
mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „objednatel“)
prostřednictvím emailové nebo telefonické objednávky.

3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit službu, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání
služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o
poskytování konzultačních služeb (dále jen „smlouva“). Odchylná ujednání
ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

5. Potvrzením objednávky dává objednatel souhlas s danými obchodními
podmínkami.

6. Tyto obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.
Informace o službách a cenách
1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jeho hlavních
vlastností, jsou uvedeny v ceníku, který objednatel obdrží na základě
objednávky. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech
souvisejících poplatků. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za
individuálně sjednaných podmínek.
2. Případné slevy z kupní ceny služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li
se poskytovatel s objednatelem jinak.

 

III.
Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování konzultačních služeb
1. Objednatel provádí objednávku zboží těmito způsoby:
– prostřednictvím emailové komunikace
– prostřednictvím telefonického hovoru

2. Při zadávání objednávky si objednatel vybere službu a termín.

3. Při každé objednávce musí objednatel uvést jméno a příjmení, fakturační
adresu, telefonní číslo a email.

4. Objednávka bude zaevidována v systému poskytovatele a v ten moment
zároveň vzniká obchodní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem.
Nejpozději do dvou pracovních dnů potvrdí poskytovatel objednávku a
oznámí objednateli konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je
objednávka pro objednatele závazná.

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
poskytovatel splnit, zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou
nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je
v takovém případě uzavřena potvrzením objednatele o přijetí této nabídky
poskytovateli na jeho e-mailovou adresu.

6. Objednatel má právo stornovat objednávku bez poplatku do dvou pracovních
dnů od objednání služby bez udání důvodu. Potvrzení stornování oznámí
prodávající poskytovateli elektronickou formou.

7. V případě, že poskytovatel nemůže dodat objednanou službu, má právo
takovou objednávku zrušit. Pokud již byla suma za objednanou službu
uhrazená, zašle jí poskytovatel objednateli zpět bankovním převodem, a to na
bankovní účet, ze kterého finanční prostředky obdržel, případně na účet, který
sdělí poskytovateli objednatel.

8. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je její pravdivé a úplné
vyplnění. Odeslaná objednávka je návrhem smlouvy. Smlouva vzniká
potvrzením objednávky poskytovateli prostřednictvím emailu.

9. Odesláním elektronické objednávky objednatel závazně potvrzuje, že se
obeznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Odesláním
elektronické objednávky objednatel akceptuje všechny ustanovení obchodních
podmínek v znění platném v den odeslání této objednávky, také i platnou cenu
služeb.

IV.
Platební podmínky a poskytnutí služby
1. Termín dodání služby je stanoven termínem konzultace při potvrzení
objednávky.


2. Platba za služby je vykonávaná platbou na účet. Platné ceny jsou uvedené v
ceníku služeb.


3. Dodání objednané služby probíhá v přesně dohodnutém termínu. Dohoda
proběhne mezi objednatelem a poskytovatelem při potvrzení objednávky
emailem, který objednatel obdrží po objednání služby. V případě jiného
termínu dodání bude poskytovatel objednatele informovat o příčině a jiném
termínu dodání.

 

4. K dodání služby dochází prostřednictvím emailu na emailovou adresu, kterou
objednatel zadá při objednávce služby, případně telefonicky.


5. Jelikož se jedná o doporučení, objednatel vykonává jednotlivé doporučení na
vlastní odpovědnost.


6. Poskytovatel nepožaduje od objednatele předem žádnou zálohu či jinou
obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před poskytnutím služby není zálohou.


7. Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je
odeslán na e-mailovou adresu objednatele.


8. Objednatel získává licenci k poskytnutým materiálům konzultačních služeb či
poradenství zaplacením celé kupní ceny za služby.


9. Cena služeb je uvedená v ceníku služeb. Ceny mohou podléhat změnám.
10. Objednatel hradí platbu převodem na účet poskytovatele.

 

VI.
Čerpání zakoupeného poradenství
1. Poskytovatel začne s přípravou spánkového programu po obdržení těchto
podkladů:
– Vyplněný dotazník (čitelně)
– Scan úhrady, případně připsaná platba na účet poskytovatele
Tyto podklady musí poskytovatel obdržet minimálně 7 pracovních
dní před termínem konzultace či začátkem programu.


2. Přijetím podkladů začíná plynout doba na zaslání spánkového programu a
začátek poradenství. Objednatel je povinný vyčerpat poradenství ke
spánkovému programu nejpozději do 2 měsíců od obdržení spánkového
programu. V případě, že to není možné do tohoto termínu, objednatel uvědomí
poskytovatele na email info@spanekmiminek.com. Pokud konzultační služba
či poradenství nebude využitá do tohoto termínu, poradenství propadá bez
nároku na vrácení peněz. Objednatel je povinný uvědomit emailem
poskytovatele 1 pracovní den před začátkem poradenství.


3. Poradenství začíná prvním dnem „spánkového poradenství“. Objednatel by měl
každý pracovní den poradenství (po dobu zakoupení služby) zasílat přes
aplikaci WhatsApp na telefonní číslo poskytovatele případné otázky a průběh
dne, aby byl poskytovatel schopný analyzovat situaci a doporučit návrhy na
zlepšení v případě potřeby. V případě poradenství poskytovaného přes e-mail
by objednatel měl alespoň jednou denně zasílat zhodnocení dne a případné
otázky, které poskytovatel 1x za den zodpoví. Poskytovatel tyto služby
poskytuje v pracovní dny od 08:00 do 16:00 hod.


4. Poradenství plyne i přes víkendy a v případě potřeby naléhavé konzultace se
může objednatel na poskytovatele obrátit formou emailu s předmětem
„NALÉHAVÉ“. V tomto případě poskytovatel odpovídá na e-mail i během
víkendu.

5. V případě, že není plně využito poradenství viz bod 3., nelze na program
uplatňovat jakoukoli reklamaci.

VI.
Odstoupení od smlouvy a práva z vadného plnění
1. Objednatel, který uzavřel smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit.


2. Pokud se objednatel rozhodne odstoupit od smlouvy ještě před začátkem
poradenství a obdržením Spánkového programu, bude mu zaslaná kupní cena
v plné výši zpět bankovním převodem.


3. Poskytovatelem poskytnuté služby za spánkové konzultační služby či
poradenství jsou pouhá doporučení, peníze za již poskytnuté služby
poskytovatel nevrací.


4. V případě, že objednatel nevyužije z vlastního rozhodnutí celou zakoupenou
službu, peníze mu nebudou vráceny ani v poměrné sumě.


5. V případě, že objednatel nemůže využít celkovou službu (z důvodu nemoci,
dovolené apod.), může uvědomit poskytovatele na email
info@spanekmiminek.com. Poradenství mu bude pozastaveno a přesunuto na
dohodnutý nejbližší termín, nejpozději 2 měsíce od zakoupení konzultační
služby či poradenství.


6. Byla-li služba dodána vadně, tedy pozdě anebo nekompletně, má objednatel
právo službu u poskytovatele reklamovat. Objednatel má právo službu
reklamovat na e-mail poskytovatele.

 

7. Když je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující níže
uvedená práva:
– právo na výměnu, tj. právo na odstranění vady dodáním nový
bezvadným plněním nebo dodáním chybějícího plnění. Při dodání
nového plnění vrátí poskytovatel objednateli na jeho náklady plnění
původně dodané – vadné.
– právo na opravu věci
– právo na přiměřenou slevu z kupní ceny
– právo odstoupit od uzavřené smlouvy.


8. Poskytovatel je povinen na uplatněnou reklamaci reagovat jejím přijetím a
vyřídit ji nejpozději do třiceti dní ode dne jejího uplatnění.

 

VII.
Licenční ujednání
1. Poskytovatelem poskytnuté dokumenty Spánkového programu podléhají
zákonu č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a
poskytovatel výslovně zakazuje šíření dokumentu Spánkový program, jelikož
je tento dokument vypracovaný na míru objednatele.

 

2. Poskytovatel obsahu je autorem obsahu a je také výlučným vlastníkem
autorských práv, včetně souvisejících znalostí a vědomostí k jeho využití.


3. Služby jsou vždy poskytovány k výlučnému použití objednatele a objednatel
není oprávněn bez výslovného souhlasu poskytovatele obsah šířit jakýmkoliv
způsobem.


4. Bez souhlasu poskytovatele není dovoleno obsah dále šířit nebo poskytovat
třetím osobám, a to ani jeho část. Porušením autorských práv jednáte
protiprávně. Porušení autorských práv může dosahovat trestněprávní roviny.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a objednatelem jsou v souladu s
právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje
mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České
republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.


2. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.


3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny. Při změně ceny poskytovatel
kontaktuje objednatele. Objednatel má právo při takto upravených cenách
objednávku stornovat.


4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v
elektronické podobě a není přístupná.


5. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, poskytovatel nezodpovídá
objednateli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti či žádné jiné nepřímé nebo následné
ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.


6. Poskytovatel a objednatel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku –
telefonickou, elektronickou formu komunikace, a to prostřednictvím
elektronické pošty, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.


7. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.3.2021.

Zásady ochrany osobních údajů
I.
Základní ustanovení
10. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzicky ch osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:
GDPR”) je Anna Ružičková , IČO: 10668365 (dále jen: „správce“).


11. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Třináctky 127/11, Miroslav, 671 72
email: info@spanekmiminek.com
telefon: +420 607 098 566


12. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je
fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.


13. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní
údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.


2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné
pro plnění smlouvy.  

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
11. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
3. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,


12. Účelem zpracování osobních údajů je
– vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou
vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
objednávky (jméno a příjmení, email, telefonní číslo, datum narození
dětí), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření
a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu
uzavřít či jí ze strany správce plnit.


13. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu
rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů
5. Správce uchovává osobní údaje
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze

smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z

těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního
vztahu).


6. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje
vymaže.

 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
8. Správce nepředává osobní údaje třetím osobám a ani nemá v úmyslu
předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci.

VI.
Vaše práva
9. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, znamená, že
můžete kdykoliv požádat o sdělení, zda osobní údaje, které se vás týkají,
jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém
rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda
máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku,
odkud byli osobní údaje získány a zda dochází na základě zpracování
osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného
profilování.

 

– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
zpracování dle čl. 18 GDPR, znamená, že kdykoliv můžete správce požádat
o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.


– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, („právo být zapomenut“)
znamená, že správce musí vymazat osobní údaje pokud:


– již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
jinak zpracovány;
 – zpracování je protiprávní;
– odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů;
– vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování, nebo
– to správci ukládá zákonná povinnost.


– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, znamená, že
můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud je
vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo
profilování, nebudou již osobní údaje subjektu údajů pro tyto účely
zpracovávány a 


– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, což znamená, že máte
právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány
automatizované a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly
tyto osobní údaje předány přímo jinému správci. 


10. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
https://www.uoou.cz v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší
právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť
osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečná přístupová hesla.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze správce.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení
7. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře
potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a
že je v celém rozsahu přijímáte.


8. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím
internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém
rozsahu přijímáte.


9. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek
ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách,
případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu,
kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.3.2021

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: